Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Verslag voorjaarsledenvergadering 2019

Op maandagavond 8 april heeft er in Hotel aan de Vaart weer de jaarlijkse voorjaarsldenvergadering plaatsgevonden.

Er was een mooie opkomst. We zijn met elkaar in gesprek geweest, er werd gediscussieerd en vragen gesteld. Het financieel verslag 2018 en de begroting van 2019 zijn goedgekeurd. Verder werd het jaarverslag doorgenomen waarbij punten als de Vrijstaat, de AED’s, het Drents-Friese Wold, de brug bij Stokersverlaat en de herdenking van 13 april aan de orde kwamen. Ook werd de communicatie met de gemeente door enkele aanwezigen benoemd.

Gjalt de Haan heeft zijn aftreden als voorzitter bekend gemaakt. Hij blijft bestuurslid, maar trekt zich terug als voorzitter. Er heeft zich nog niemand gemeld die hem gaat vervangen.

Na de pauze was er de presentatie van het Sociaal Domein. Nelleke Flink heeft toegelicht wat de uitkomsten waren van de verstuurde briefkaarten, het gesprek bij de ijsbaan en het dorpsgesprek.

Belangrijkste resultaten zijn activiteiten, voorzieningen en activiteiten voor jongeren, omzien naar elkaar/ouderen/eenzaamheid (ontmoetingsplek), pr/communicatie/bekend maken activiteiten.

Er is een vervolggesprek geweest op 18 april om 19.30 bij BarGezellig.