Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Ooststellingwerf mag binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen

Gemeente Ooststellingwerf heeft met Provincie Fryslân een aparte afspraak gemaakt over
woningbouwruimte in alle dorpen. In eerste instantie mocht de gemeente alleen binnenstedelijk
vrij bouwen in Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk. Met de nieuwe afspraak is
binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen mogelijk.

Regionale afspraken
De Friese regio’s maken periodiek woningbouwafspraken met de provincie. Met die afspraken kan de
provincie goedkeuring verlenen aan bestemmingsplannen. De regio Zuidoost Fryslân heeft voor de
periode 2020 tot 2030 woningbouwafspraken voorgesteld aan de provincie.

In deze regionale woningbouwafspraken is er voor Ooststellingwerf meer woningbouwruimte dan
eerder door de provincie was voorgesteld. Was er in het eerste voorstel ruimte voor 190 nieuwe
woningen en in drie dorpen binnenstedelijk vrij bouwen, in het huidige voorstel is er ruimte voor 320
woningen en in alle dorpen binnenstedelijk vrij bouwen.

Bevolkingsprognoses
De basis van de woningbouwafspraken zijn de bevolkingsprognoses. In het najaar van 2022 stelt de
provincie een nieuwe prognose op. Zodra die er is, worden de woningbouwafspraken geëvalueerd om
te bepalen of er verschuivingen nodig zijn.

Wethouder Fimke Hijlkema is tevreden over de aparte afspraak met de provincie over binnenstedelijk
vrij bouwen. “Dit geeft ons meer ruimte om aan de behoefte van inwoners en de plannen van
ontwikkelaars te voldoen. Die ruimte hadden wij echt nodig.“

De afspraak over binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen, is een aparte afspraak tussen de
gemeente Ooststellingwerf en de provincie. De andere gemeenten in de regio Zuidoost Friesland
hebben er mee ingestemd maar zijn van mening dat deze afspraak voor de hele regio zou moeten
gelden. Ze vragen daarom de provincie om ook voor de andere vier gemeenten binnen de regio
binnenstedelijk vrij bouwen in alle dorpen mogelijk te maken.

Binnenstedelijk vrij in alle kernen komt tegemoet aan het provinciale standpunt in het bestuursakkoord
‘Lok op ien’, draagt bij aan de leefbaarheid in kleine kernen en komt tegemoet aan de enorme
woonopgave waar we met elkaar voor staan.